Teme: Radio-amaterizam

Učenje telegrafije pomoću programa Just Learn Morse Code

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/8821

Just Learn Morse Code je program koji omogućava učenje Morzeove telegrafije uz pomoć računara. Kao i drugi programi ove vrste, otprema znakove po Koch metodu ali se može podesiti da radi po drugim metodama pa i onom koji je kod nas uobičajen (JNA). Omogućava otpremu telegrafije Farnsworth brzinama (podešavanje različite brzine otpreme znaka od otpreme teksta).

Program je veoma prilagodljiv i zaista je dobar alat za učenje telegrafije, kako grupno tako i samostalno. Osim uobičajenog učenja slova, brojeva i znakova interpunkcije može se unositi proizvoljan niz znakova za vežbanje, može se učitati unapred pripremljeni tekst iz datoteke, a program ima ugrađene i opcije otpremanja reči, skraćenica i Q kodova što je vrlo korisno kao priprema za održavanje radio-veza.

Za razliku od programa Teach Morse New koji sam ranije predstavio, a koji prati uspeh vežbanja i prilagođava vežbe učeniku, ovaj program to ne radi, već ga morate podesiti za onakvu vežbu kakvu želite da izvedete. Upravo zbog toga je pogodan za grupni rad i specifične vežbe.

Prilikom vežbanja učenik može upotrebljavati tastaturu za unos primljenih znakova i tako uči i upotrebu tastature računara za prijem Morzeove telegrafije što je itekako korisno. Pored vežbanja rada sa tastaturom, može se vežbati i pisanjem na papir ili pamćenjem primljenog teksta.

Podešavanje programa

Just Learn Morse Code ima dosta mogućnosti podešavanja tako da neću ulaziti u sve detalje već ću skrenuti pažnju na ono najvažnije.

Najviše podešavanja se nalaze u opciji Tools / Options u glavnom meniju. U jezičku General su podešavanja brzine i načina otpreme znakova.

U polju Speed se podešava ukupna brzina otpreme teksta i brzina otpreme jednog znaka. Ukupna brzina treba da bude 13 reči u minutu ili veća, manja od toga nikako ne treba da bude, a što je veća to je bolje. To je ukupna brzina kojom će tekst biti otpremljen. Brzina otpreme jedog znaka treba da bude jednaka brzini prijema koju želite da naučite. Preporučuje se što veća, ne treba da bude manja od 13 znakova u minutu a dobro je da počnete sa brzinom od oko 18 ili 20 znakova u minutu. Ako možete da radite i sa većim brzinama, utoliko bolje.

U polju Pich podešavate frekvenciju tona kojim se otprema telgrafski kod. On treba da bude između 700 i 800 Hz. Ako je uključena opcija Dual Pich kratki i dugi element će biti otpremani različitom frekvencijom. Preporučujem da to držite isključeno.

U polju Characters podešavate koliko znakova po Koch metodi želite da uključite u vežbu. Ovo možete ikasnije da podešavate u glavnom radnom prozoru.

Opcije Min Word Length i Max Word Length određuju koliko najmanje odnosno najviše znakova može da sadrži jedna automatski generisana grupa znakova.

Opcija Prosign spacing određuje koliki razmak sledi iza specijalnih znakova kao što su AR, SK, SOS, BT i slični. To je zgodno jer za ukucavanje tih znakova treba više vremena.

Opcija Mode određuje da li će program raditi u režimu za učenje novih slova ili u režimu za uvežbavanje. Razlika je u tome što u režimu za učenje poslednja dva dodata slovo bivaju naglašena prilikom prikaza i nešto je veća učestanost njihovog pojavljivanja u generisanom tekstu vežbe.

Takođe možete podesiti parametre jedne vežbe: Duration određuje trajanje vežbe u minutima, a Initial delay i End delay pauze na početku i na kraju vežbe u sekundama.

Možete podeiti i prikaz otremanih znakova: View output određuje dali će se znakovi uopšte prikazivati prilikom otpreme, a Uperrcase letters da li će se otpremljeni znakovi prikazivati kao velika slova. Opcijom Font može se podesiti i izgled, veličina i boja znakova prilikom prikaza.

U jezičku Character Set bira se koji se znakovi po Koch metodu uključuju u vežbe: slova, brojevi, specijalni znakovi, znakovi interpunkcije..

Odlična strana ovog programa je što pored generisanja otpreme po Koch metodu omogućava i drugačije vrste vežbi. U glavnom meniju u opciji Source omogućen je izvor više vrsta vežbi:

  • Character set – ugrađeni generator znakova po Koch meodu
  • Selected characters – niz znakova koje sami možete odrediti a od kojih će biti generisan tekst vežbe
  • Text file – tekst se učitava iz datoteke i otprema kao vežba
  • Text lines – tekst se učitava iz datoteke ali se linije teksta nasumice biraju i otpremaju. Može se upotrebiti za emitovanje primera veze, skraćenica, pozivnih znakova, proizvoljnih reči ili izraza i slično
  • Entered text – Možete ukucatu tekst koji želite da se otprema
  • Words – Vežba se generiše od često upotrebljavanih reči engleskog jezika
  • Abbrevations – Vežba se generiše od radio-amaterskih skraćenica
  • Q codes – Vežba segeneriše od skraćenica Q-koda

Ovo vam daje dosta prostora da pripremite specifične vežbe, recimo da učitavate tekst koji sadrži pozivne znakove i da vežbate prijem pozivnih znakova ili da vežbate prijem skraćenica ili da vežbate neke specifične znakove sa kojima imate problema u prijemu ili da vežbate prijem reči srpskog jezika, fraza koje se upotrebljavaju u održavanju veza i drugo.

Podešavanje za prijem po JNA metodu

Kod nas je u vojsci JNA a time i u radio-amaterizmu najčešće korišćen metod učenja koji se zasnivao na učenju slova po redosledu FPL UXY RJC DZW QGB HKV EMIA NOST 387 245 1690. On je i danas u upotrebi. Ako želite da učite ili vežbate po ovom metodu program Just Learn Morse Code to omogućava, samo ga treba podesiti.

U Tools / Options / General podesite:

Min Word Lengt: 5
Max Word Length: 5

Izaberite opciju Source / Selected characters i u polje upišite znakove koje želite da vežbate. Ako ćelite da vežbate prvu grupu slova onda upišite samo FPL, ako želite drugu onda upišite  UXY, a ako želite obe grupe, upišite ih zajedno. Kada uvežbate unete grupe odajte novu grupu i tako sve dok ne unesete sve znakove po redosledu FPL UXY RJC DZW QGB HKV EMIA NOST 387 245 1690.

Upotreba programa

Kada ste podesili sve parametre pokrenite opciju Play (pritisnite taster F2 ili kliknite na plavi trougao u traci sa alatima). Program će generisati ili učitati tekst vežbe i počeže otpremu.

Dok program otprema znakove vi treba da ih kucate na tastaturi (pazite, treba da kucate i znak razmaka između reči, odnosno grupa). Kada se otprema završi program će uporediti tekst vežbe sa onim što ste vi ukucali i prikazaće vam statistiku, koliko ste ispravnih znakva primili, koliko pogrešnih i to za svaki znak posebno, tako da možete da vidite koliko ste uspešni i koji znakovi vam predstavljaju problem.

Vežbu možete ponavljati ili promeniti podešavanja i napraviti novu vežbu.

Postupak učenja telegrafije

Just Learn Morse Code je pogodan kako za samostalno učenje, tako i kao pomoćni alat koji instruktoru pomaže da radi sa grupom i prilagođava vežbe prema sopstvenoj proceni.

Najverovatnije ćete se odlučivati između dva metoda učenja, JNA koji je kod nas još uvek dosta zastupljen ili Koch metod koji je u svetu prihvaćen kao veoma učinkovit. Ako više volite JNA metod, koristite ga, ali je ipak preporučljivo da koristite Koch metod.

JNA metod

Ovo je metod koji je bio u upotrebi u vojsci JNA a samim tim je primenjivan i u radio-materskoj obuci. I danas je najviše u primeni jer većina instruktora koji danas rade obuku su i sami učili telegrafiju ovim metodom.

Znakovi se uče po redosledu FPL UXY RJC DZW QGB HKV EMIA NOST 387 245 1690 koji je zasnovan na principu da se prvo uče teži znakovi jer se time oni više vežbaju. Uči se tako što se vežbaju znakovi po grupama (u prikazanom redosledu su grupe odvojene znakom razmaka).

Grupa se uči tako što se prvo uče prva dva znaka u grupi i tek kada se postigne zadovoljavajući prijem (najviše 4% grešaka) sa dva slova, doda se i treći znak i zajedno uče sva tri. Vežba se otpremom nausmičnog redosleda znakova grupisanih u reči dužine pet znakova.

Tek kada je prijem cele grupe zadovoljavajući prelazi se na učenje sledeće grupe a znakovi u toj grupi se uče zasebno.

Kada je naredna grupa naučena onda se sastavljaju znakovi dve grupe i vežbaju zajedno. Kada se to savlada prelazi se na učenje sledeće grupe pa kada je ona naučena onda se pridodaje prethodno naučenim znakovima i tako sve dok se ne nauče svi znakovi.

Zasebno se uče slova a zasebno brojevi i kada su oni naučeni, sastavljaju se u mešani tekst i tako vežba prijem. Nakn toga se uče znakovi interpunkcije i zatim rade vežbe sa prijemom otvorenog teksta, odnosno stvarnim tekstom koji ima značenje i smisao.

Koch metod

Ovaj metod je ustanovio nemački profesor psihologije Ludwig Koch 1930. godine kao rezultat svog naučnog istraživanja. Metod se sastoji od pravila da se učenje telegrafije počinje na ciljanoj brzini sa dva znaka i ta dva znaka se ponavljanjem uče sve dok se ne nauče a zatim im se dodaje sledeći znak.

Svaki sledeći znak se dodaje tek kada se nauči prijem prethodnih znakova. Jedna vežba ne treba da bude duža od pet minuta i novi znak se dodaje kad se dostigne uspešnost prijema od 90%.

Preporučuje se da se znakovi otpremaju nasumičnim redosledom grupisani u reči različitih dužina (obično tri do sedam znakova). Odjednom se uče slova, brojevi i znakovi interpunkcije.

U praksi se pokazalo da je ovaj metod izuzetno delotvoran. Na primer sam Koch je uspeo da oglednu grupu učenika nauči telegrafiji do brzine od 12 reči u minutu za svega 13.5 časova.

Vežbanje prijema sa stvarnim tekstom

Učenje prijema telegrafije se zasniva na prijemu nasumično poređanih znakova. Za vojne svrhe to iam smisla jer se telegrafijom čestoprenose šifrovaneporuke koje upravo tako i izgledaju. Međutim, radio-amateri u praksi ne komuniciraju šifrovanim porukama nego običnim otvorenim tekstom. Zbog toga je dobro vežbati sa takvim tekstovima.

Može se vežbati prijem bilo kakvog smislenog teksta na engleskom ili srpskom jeziku. Mogu poslužiti i tekstovi sa primerima radio-amaterskih veza. Dobro je vežbati prijem radio-amaterskih pozivnih znakova. Na Internetu se mogu naći tekstualne datoke koje sadrže pozivne znakove a napravljene su baš za ovakvu namenu. Takođe je dovro vežbati prijem radio-amaterskih skraćenica i skraćenica Q koda, kao i nasumičnih reči engleskog i srpskog jezika jer se to najviše i upotrebljava u praksi.

U početku treba vežbati kucanjem primljenog teksta na računaru radi lakše provere ispravnosti prijema, ali obavezno treba vežbati i pisanjem na papir jer je često situacija da računar nije na raspolaganju a treba primiti poruku telegrafijom. Konačno, treba vežbati i prijem sa pamćenjem teksta tako da ni papir nije potreban.

Brzina otpreme

Dugo je praksa bila da se telegrafija uči na manjoj brzini pa kada se nauče sva slva da se radi na povećanju brzine. Ta praksa je odbačena kao pogrešna. Ipak je davala rezultate proces učenja je bio spor i težak za učenike.

Kao mnogo bolji način postizanja brzine prijema u praksi se pokazao Farnsworth metod. On se zasniva na principu podesite brzinu otpreme jednog znaka na ciljanu brzinu koju želite da postignete a da ukupnu brzinu otpreme teksta smanjite na onoliko koliko možete da primite. Program će sa takvim podešavanjem znakova otpremati ciljanom brzinom ali će praviti pauze između znakova kako bi ukupna brzina bila sporija, onako kako ste podesili. Kako prijem napreduje, tako se može povećavati ukupna brzina sve dok se ne postigne da se prima ceo tekst ciljanom brzinom bez pauza.

Ovakav način učenja zaista višestruko ubrzava ceo proces. Nekada je obuka telegrafista trajala tri do šest meseci a sa ovim metodom se to može skratiti na mesec dana.

Učestanost i trajanje vežbi

Preporučuje se da se telegrafiaj vežba najviše 30 minuta dnevno. To može biti odjednom ili, bolje, dva puta po 15 minuta. Ovakav tempo ne opterećuje i ne zamara učenika.

Uči se slušanjem vežbi koje mogu trajati do jednog do pet minuta, kako kome odgovara. Između vežbi se napravi mala pauza koja semože iskoristiti da se podsi program da se prilagodi rezultatu prethodne vežbe.

Treba biti strpljiv, pogotovo na početku, kada se pravi dosta grešaka. Ne treba žuriti sa dodavanjem novih znakova ili povećanjem brzine. Tek kada dobro utvrdite trenutnu vežbu, pređite na novu.

Ako se desi da naiđete n ablokadu, da vam se sve pomeša i da vam uspešnost prijema zatno opadne, nemojte se brinuti, to je normalno. Napravite pauzu, ak j epotrebno i dan dva pa probajte ponovo. Kriza će proći sama od sebe i verovatno ćete posle nje uvideti da vam prijem ide mnogo bolje nego ranije.

Preuzimanje i instalacija programa

Program Just Learn Morse Code možete preuzeti sa sajta http://www.justlearnmorsecode.com/. Pokrenite instalaciju i kada je ona završena možete koristiti program.

Program je besplatan.

1 comment to Učenje telegrafije pomoću programa Just Learn Morse Code

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Popunite izraz tako da bude tačan: *