Izbornik Zatvoriti

Učenje telegrafije pomoću programa Just Learn Morse Code

Skraćena veza: https://pedja.supurovic.net/veza/8821

Just Learn Morse Code je program koji omogućava učenje Morzeove telegrafije uz pomoć računara. Kao i drugi programi ove vrste, otprema znakove po Koch metodu ali se može podesiti da radi po drugim metodama pa i onom koji je kod nas uobičajen (JNA). Omogućava otpremu telegrafije Farnsworth brzinama (podešavanje različite brzine otpreme znaka od otpreme teksta).

Program je veoma prilagodljiv i zaista je dobar alat za učenje telegrafije, kako grupno tako i samostalno. Osim uobičajenog učenja slova, brojeva i znakova interpunkcije može se unositi proizvoljan niz znakova za vežbanje, može se učitati unapred pripremljeni tekst iz datoteke, a program ima ugrađene i opcije otpremanja reči, skraćenica i Q kodova što je vrlo korisno kao priprema za održavanje radio-veza.

Za razliku od programa Teach Morse New koji sam ranije predstavio, a koji prati uspeh vežbanja i prilagođava vežbe učeniku, ovaj program to ne radi, već ga morate podesiti za onakvu vežbu kakvu želite da izvedete. Upravo zbog toga je pogodan za grupni rad i specifične vežbe.

Prilikom vežbanja učenik može upotrebljavati tastaturu za unos primljenih znakova i tako uči i upotrebu tastature računara za prijem Morzeove telegrafije što je itekako korisno. Pored vežbanja rada sa tastaturom, može se vežbati i pisanjem na papir ili pamćenjem primljenog teksta.

Podešavanje programa

Just Learn Morse Code ima dosta mogućnosti podešavanja tako da neću ulaziti u sve detalje već ću skrenuti pažnju na ono najvažnije.

Najviše podešavanja se nalaze u opciji Tools / Options u glavnom meniju. U jezičku General su podešavanja brzine i načina otpreme znakova.

U polju Speed se podešava ukupna brzina otpreme teksta i brzina otpreme jednog znaka. Ukupna brzina treba da bude 13 reči u minutu ili veća, manja od toga nikako ne treba da bude, a što je veća to je bolje. To je ukupna brzina kojom će tekst biti otpremljen. Brzina otpreme jedog znaka treba da bude jednaka brzini prijema koju želite da naučite. Preporučuje se što veća, ne treba da bude manja od 12 znakova u minutu, a dobro je da počnete sa brzinom od oko 18 ili 20 znakova u minutu. Ako možete da radite i sa većim brzinama, utoliko bolje.

U polju Pich podešavate frekvenciju tona kojim se otprema telgrafski kod. On treba da bude između 700 i 800 Hz. Ako je uključena opcija Dual Pich kratki i dugi element će biti otpremani različitom frekvencijom. Preporučujem da to držite isključeno.

U polju Characters podešavate koliko znakova po Koch metodi želite da uključite u vežbu. Ovo možete i kasnije da podešavate u glavnom radnom prozoru.

Opcije Min Word Length i Max Word Length određuju koliko najmanje odnosno najviše znakova može da sadrži jedna automatski generisana grupa znakova.

Opcija Prosign spacing određuje koliki razmak sledi iza specijalnih znakova kao što su AR, SK, SOS, BT i slični. To je zgodno jer za ukucavanje tih znakova treba više vremena.

Opcija Mode određuje da li će program raditi u režimu za učenje novih slova ili u režimu za uvežbavanje. Razlika je u tome što u režimu za učenje poslednja dva dodata slovo bivaju naglašena prilikom prikaza i nešto je veća učestanost njihovog pojavljivanja u generisanom tekstu vežbe.

Takođe možete podesiti parametre jedne vežbe: Duration određuje trajanje vežbe u minutima, a Initial delay i End delay pauze na početku i na kraju vežbe u sekundama.

Možete podeiti i prikaz otremanih znakova: View output određuje da li će se znakovi uopšte prikazivati prilikom otpreme, a Uperrcase letters da li će se otpremljeni znakovi prikazivati kao velika slova. Opcijom Font može se podesiti i izgled, veličina i boja znakova prilikom prikaza.

U jezičku Character Set bira se koji se znakovi po Koch metodu uključuju u vežbe: slova, brojevi, specijalni znakovi, znakovi interpunkcije..

Odlična strana ovog programa je što pored generisanja otpreme po Koch metodu omogućava i drugačije vrste vežbi. U glavnom meniju u opciji Source omogućen je izvor više vrsta vežbi:

 • Character set – ugrađeni generator znakova po Koch meodu
 • Selected characters – niz znakova koje sami možete odrediti a od kojih će biti generisan tekst vežbe
 • Text file – tekst se učitava iz datoteke i otprema kao vežba
 • Text lines – tekst se učitava iz datoteke ali se linije teksta nasumice biraju i otpremaju. Može se upotrebiti za emitovanje primera veze, skraćenica, pozivnih znakova, proizvoljnih reči ili izraza i slično
 • Entered text – Možete ukucatu tekst koji želite da se otprema
 • Words – Vežba se generiše od često upotrebljavanih reči engleskog jezika
 • Abbrevations – Vežba se generiše od radio-amaterskih skraćenica
 • Q codes – Vežba segeneriše od skraćenica Q-koda

Ovo vam daje dosta prostora da pripremite specifične vežbe, recimo da učitavate tekst koji sadrži pozivne znakove i da vežbate prijem pozivnih znakova ili da vežbate prijem skraćenica ili da vežbate neke specifične znakove sa kojima imate problema u prijemu ili da vežbate prijem reči srpskog jezika, fraza koje se upotrebljavaju u održavanju veza i drugo.

Podešavanje za prijem po JNA metodu

Kod nas je u vojsci JNA a time i u radio-amaterizmu najčešće korišćen metod učenja koji se zasnivao na učenju slova po redosledu FPL UXY RJC DZW QGB HKV EMIA NOST 387 245 1690. On je i danas u upotrebi. Ako želite da učite ili vežbate po ovom metodu program Just Learn Morse Code to omogućava, samo ga treba podesiti.

U Tools / Options / General podesite:

Min Word Lengt: 5
Max Word Length: 5

Izaberite opciju Source / Selected characters i u polje upišite znakove koje želite da vežbate. Ako ćelite da vežbate prvu grupu slova onda upišite samo FPL, ako želite drugu onda upišite  UXY, a ako želite obe grupe, upišite ih zajedno. Kada uvežbate unete grupe odajte novu grupu i tako sve dok ne unesete sve znakove po redosledu FPL UXY RJC DZW QGB HKV EMIA NOST 387 245 1690.

Upotreba programa

Kada ste podesili sve parametre pokrenite opciju Play (pritisnite taster F2 ili kliknite na plavi trougao u traci sa alatima). Program će generisati ili učitati tekst vežbe i počeže otpremu.

Dok program otprema znakove vi treba da ih kucate na tastaturi (pazite, treba da kucate i znak razmaka između reči, odnosno grupa). Kada se otprema završi program će uporediti tekst vežbe sa onim što ste vi ukucali i prikazaće vam statistiku, koliko ste ispravnih znakva primili, koliko pogrešnih i to za svaki znak posebno, tako da možete da vidite koliko ste uspešni i koji znakovi vam predstavljaju problem.

Vežbu možete ponavljati ili promeniti podešavanja i napraviti novu vežbu.

Postupak učenja telegrafije

Just Learn Morse Code je pogodan kako za samostalno učenje, tako i kao pomoćni alat koji instruktoru pomaže da radi sa grupom i prilagođava vežbe prema sopstvenoj proceni.

Najverovatnije ćete se odlučivati između dva metoda učenja: JNA koji je kod nas još uvek dosta zastupljen ili Koch metod koji je u svetu prihvaćen kao veoma učinkovit. Ako više volite JNA metod, koristite ga, ali je ipak preporučljivo da koristite Koch metod.

JNA metod

Ovo je metod koji je bio u upotrebi u vojsci JNA a samim tim je primenjivan i u radio-materskoj obuci. I danas je najviše u primeni jer većina instruktora koji danas rade obuku su i sami učili telegrafiju ovim metodom.

Znakovi se uče po redosledu FPL UXY RJC DZW QGB HKV EMIA NOST 387 245 1690 koji je zasnovan na principu da se prvo uče teži znakovi jer se time oni više vežbaju. Uči se tako što se vežbaju znakovi po grupama (u prikazanom redosledu su grupe odvojene znakom razmaka).

Grupa se uči tako što se prvo uče prva dva znaka u grupi i tek kada se postigne zadovoljavajući prijem (najviše 4% grešaka) sa dva slova, doda se i treći znak i zajedno uče sva tri. Vežba se otpremom nausmičnog redosleda znakova grupisanih u reči dužine pet znakova.

Tek kada je prijem cele grupe zadovoljavajući prelazi se na učenje sledeće grupe a znakovi u toj grupi se uče zasebno.

Kada je naredna grupa naučena onda se sastavljaju znakovi dve grupe i vežbaju zajedno. Kada se to savlada prelazi se na učenje sledeće grupe pa kada je ona naučena onda se pridodaje prethodno naučenim znakovima i tako sve dok se ne nauče svi znakovi.

Zasebno se uče slova a zasebno brojevi i kada su oni naučeni, sastavljaju se u mešani tekst i tako vežba prijem. Nakon toga se uče znakovi interpunkcije i zatim rade vežbe sa prijemom otvorenog teksta, odnosno stvarnim tekstom koji ima značenje i smisao.

Koch metod

Ovaj metod je ustanovio nemački profesor psihologije Ludwig Koch 1930. godine kao rezultat svog naučnog istraživanja. Metod se sastoji od pravila da se učenje telegrafije počinje na ciljanoj brzini sa dva znaka i ta dva znaka se ponavljanjem uče sve dok se ne nauče a zatim im se dodaje sledeći znak.

Svaki sledeći znak se dodaje tek kada se nauči prijem prethodnih znakova. Jedna vežba ne treba da bude duža od pet minuta i novi znak se dodaje kad se dostigne uspešnost prijema od 90%.

Preporučuje se da se znakovi otpremaju nasumičnim redosledom grupisani u reči različitih dužina (obično tri do sedam znakova). Odjednom se uče slova, brojevi i znakovi interpunkcije.

U praksi se pokazalo da je ovaj metod izuzetno delotvoran. Na primer sam Koch je uspeo da oglednu grupu učenika nauči telegrafiji do brzine od 12 reči u minutu za svega 13.5 časova.

Vežbanje prijema sa stvarnim tekstom

Učenje prijema telegrafije se zasniva na prijemu nasumično poređanih znakova. Za vojne svrhe to ima smisla jer se telegrafijom često prenose šifrovane poruke koje upravo tako i izgledaju. Međutim, radio-amateri u praksi ne komuniciraju šifrovanim porukama nego običnim otvorenim tekstom. Zbog toga je dobro vežbati sa stvarnim tekstovima.

Može se vežbati prijem bilo kakvog smislenog teksta na engleskom ili srpskom jeziku. Mogu poslužiti i tekstovi sa primerima radio-amaterskih veza. Dobro je vežbati prijem radio-amaterskih pozivnih znakova. Na Internetu se mogu naći tekstualne datoke koje sadrže pozivne znakove a napravljene su baš za ovakvu namenu. Takođe je dobro vežbati prijem radio-amaterskih skraćenica i skraćenica Q koda, kao i nasumičnih reči engleskog i srpskog jezika jer se to najviše i upotrebljava u praksi.

Beleženje primljenog teksta

U početku nije loše vežbati kucanjem primljenog teksta na tastaturi računaru radi lakše provere ispravnosti prijema, ali obavezno treba vežbati i pisanjem na papir jer je često situacija da računar nije na raspolaganju a treba primiti poruku telegrafijom. Velike brzine prijema se lakše postižu pisanjem.

Pisanje je najbolje vežbati običnom grafitnom olovkom ili tehničkom olovkom sa grafitnim uloškom. Dobro je i da naučite optimalno pisanje znakova kao što je dato na slici jer ćete tako povećati brzinu pisanja.

Konačno, treba vežbati i prijem sa pamćenjem teksta tako da ni papir nije potreban. Vrhunac veštine je primati telegrafiju bez pisanja.

Brzina prijema telegrafije

Da bi se prijem telegrafije ispravno naučio, neophodno je da se sluša i pamti zvučna slika svakog znaka. Učenik ne treba da broji kratke i duge elemente u znaku i da tako prepoznaje znak niti da korsiti tehnike ascojativnog pamćenja „tačaka“ i „crta“ koje čine znak. To je veoma loša tehnika koja radi samo na veoma malim brzinama. Ko tako „nauči“ telegrafiju imaće ozbiljne probleme da poveća brizinu prijema.

Dakle, kod učenja telegrafije treba zaboraviti na sve grafičke prikaze kratkih i dugih znakova (crta i tačaka), asocijativno brojanje elemenata prema obliku znakova, grafičke prikaze grananja znakova prema strukturi i slično već se usredsrediti samo na učenje i pamćenje melodije svakog znaka kao jedne celine.

To znači da treba da budemo u stanju da melodiju znaka čujemo, prepoznamo i ponovimo ili zapišemo i da to možemo da ponavljamo za čitav niz znakova.

Kada se telegrafija emituje veoma malim brzinama, znak je toliko razvučen da se zvučna slika ne prepoznaje već se prijem svodi na brojanje kratkih i dugih zvučnih elemenata, a to je, kao što sam već rekao veoma loše.

Kada se telegrafija emituje veoma velikom brzinom, onda znak traje veoma kratko i prepoznatljiv je sam za već uvežbanog telegrafistu.

Za polaganje radio-amaterskog telegrafskog ispita zahtevana je brzina 5 znakova u minutu, ali je to tako mala brzina da se teško uči (moraju se brojati elementi) i u praksi je neupotrebljiva. Ja vam ne preporučujem ni da pokušavate da učite telegrafiju sa tom ciljanom brzinom.

Minimalna brzina telegrafije treba da bude ona koju je lako učiti a i praktično je korisna, a to je između 12 i 18 znakova u minutu.

Ako možete brže od toga to je bolje, ali nije neophodno. Ne treba da preterujete. Dok učite telegrafiju, nema razloga da radite sa brzinom većom od 18 znakova u minuti. Veće brzine mogu da vam znatno otežaju učenje. Kada je naučite, kasnije možete da radite na povećanju brzine prijema jer to ide znatno lakše.

Tehnika učenja telegrafije

Dugo je praksa bila da se telegrafija uči na manjoj brzini pa kada se nauče sva slova da se radi na povećanju brzine. Iako je ova tehnika davala rezultate proces učenja je bio spor i težak za učenike. Ta praksa je odbačena kao loša.

Kao mnogo bolji način postizanja brzine prijema u praksi se pokazao Farnsworth metod. On se zasniva na principu podesite brzinu otpreme jednog znaka na ciljanu brzinu koju želite da postignete a da ukupnu brzinu otpreme teksta smanjite na onoliko koliko možete da primite. Program će sa takvim podešavanjem znakova otpremati ciljanom brzinom ali će praviti zastoje između emitovanja znakova kako bi ukupna brzina bila sporija, onako kako ste podesili. Kako prijem napreduje, tako se može povećavati ukupna brzina (smanjivanjem trajanja zastoja, dok brzina emitovanja znakova ostaje nesmanjena) sve dok se ne postigne da se prima ceo tekst ciljanom brzinom.

Ovakav način učenja zaista višestruko ubrzava ceo proces. Nekada je obuka telegrafista trajala tri do šest meseci a sa ovim metodom se to može skratiti na mesec dana pa i manje.

Učestanost i trajanje vežbi

Preporučuje se da se telegrafija vežba najviše 30 minuta dnevno. To može biti odjednom ili, bolje, dva puta po 15 minuta. Ovakav tempo ne opterećuje i ne zamara učenika. Ali, treba vežbati redovno, svaki dan.

Uči se slušanjem vežbi koje mogu trajati do jednog do pet minuta, kako kome odgovara. Između vežbi se napravi mala pauza koja se može iskoristiti da se podesi program da se prilagodi ishodu prethodne vežbe.

Treba biti strpljiv, pogotovo na početku, kada se pravi dosta grešaka. Ne treba žuriti sa dodavanjem novih znakova ili povećanjem brzine. Tek kada se dobro utvrdi trenutna vežba, prelazi se na novu.

Na polaganju telegrafskog ispita dozvoljeno je samo 4% grešaka. To je prilično visok kriterijum. Na obuci za telegrafiju kriterijum treba da bude još viši. Ne treba prelaziti na nove stvari ako ono što se trentno radio učenik ne prima sa apsolutnom tačnosti, dakle – bez ijedne greške.

Ako se desi da učenik naiđe na blokadu, da mu se sve pomeša ili da mu uspešnost prijema znatno opadne, ne treba se brinuti jer je to normalno. Treba napraviti pauzu, ako je potrebno i dan dva, pa nastaviti. Potrebno je samo raditi strpljivo i uporno i kada ne ide, jer će kriza signo proći i verovatno će posle uslediti primetan napredak.

Povećavanje brzine prijema

Učenje telegrafije mnogo bolje ide kada se radi uz mentora. Međutim dalje telegrafisti obično rade sami.

Kada naučite telegrafiju, vrlo je važno da počnete da je redovno upotrebljavate. To se najbolje radi održavanjem veza preko radio-stanice, mada može da posluži i redovno vežbanje. Tek kada telegrafijom ovladate tako da vam ne predstavlja nikakvu teškoću ili napor, onda možete početi da radite na povećanju brzine.

Metod povećanja je sličan učenju: odredite ciljanu brzinu, podesite emitovanje znakova tom brzinom, a trajanjem zastoja između emitovanja znakova određujete stvarnu brzinu. To omogućava da slušate znakove velikom brzinom a da imate dovoljno vremena da prepoznate i beležite primljeno. Kako postajete veštiji, tako manjujete trajanje zastoja i približavate se ciljanoj brzini prijema.

Može vam se desiti da u nekom momentu imate problema, da nikako ne možete da napredujete pa i da vam se „pokvari“ i ono što ste znali. To je sasvim uobičajeno. Napravite predah od dan dva da se mozak malo odmori. Možete i da namerno povećate brzinu iznad one koju možete da primate i uporno se trudite se da primite koliko god bilo znakova, čak i ako je to veoma malo. Posle nekog vremena, vratite brzinu na nižu i primetićete da će vam to ići mnogo bolje.

Vrlo je važno da ne preterujete u povećanju brzine. Povećajte brzinu taman toliko da vam prijem ne ide savršeno. Kada to savladate ona ponovo povećajte brzinu. Vremenom možete postići takvu veštinu prijema kakvu niste ni zamišljali.

Napredne tehnike povećanja brzine prijema

Kada dođete do nekih velikih brzina postaće vam jasno da vam ograničenje ne predstavljaju vaše mentalne sposobnosti nego motoričke. Drugim rečima – možete da primite telegrafiju ali ne stižete da je zapišete.

Prvi korak je da naučite jednopotezno pisanje. Ono se razlikuje od onoga kako ste nauili da pišete u tome da se nastoji da se svaki znak zapiše u što manje poteza a ponajbolje u jednom potezu i zaobljavanjem uglova i šiljkova. u stvari ovo treba da učite od početka, zajedno sa učenjem telegrafije.

Drugi korak da prevaziđete brzinu pisanja je pamćenje znakova. Umesto da se trudite da primljeni znak odmah zapišete, zapamtite ga, a tek kada počne emitovanje sledećeg znaka zapišite taj zapamćeni. Osetićete veliko olakšanje, jer više nećete biti u grču da odmah zapisujete. Ova tehnika se lako uči i usvaja. Možete pamititi dva, tri i više slova.

Kada pišete nemojte olovku držati uobičajeno na dnu nego na sredini ili čak na drugom kraju. Tako smanjujete rad mišića prstiju prilikom pisanja. Jeste da će vam rukopis biti tužniji ali sve dok možete da prošitate šta ste zapisali, t je prihvatljivo.

Možete primeniti i stenografsko pisanje. To znači da prilikom pisanja umesto slova i brojeva (ili celih reči) koristite neke simbole koje je lakše i brže zapisati. Tako zapisan tekst na kraju morate da prepišete ali to je u redu, sve dok je on ispravno primljen.

I na kraju, usavršite tehniku pamćenja znakova do te mere da reči ili rečenice možete da zapamtite cele pa vam zapisivanje uopšte nije ni potrebno.

 

Preuzimanje i instalacija programa

Program Just Learn Morse Code možete preuzeti sa sajta http://www.justlearnmorsecode.com/ . Pokrenite instalaciju i kada je ona završena možete koristiti program.

Program je besplatan.

5 Comments

 1. Dejan

  Zdravo,
  Znaš li za metode asocijativnog pamćenja znakova Morzeove azbuke za srpski jezik? Na primjer, kao što Rusi pamte G kao „GAAA-GAAA-rin“, a Englezi pamte U kao „u-ni-FOOORM“.

 2. Dejan

  Hvala na odgovoru, ali nisi me razumio. Nisam mislio na tablice sricanja. Razumijem njihovu namjenu. Mislio sam na nezvanične i neformalne riječi koje pomažu onima koji uče Morzeovu azbuku da lakše upamte odnos tačka-crta.
  Slično kao ovo ovdje: https://youtu.be/D8tPkb98Fkk

  • Peđa

   To se tako ne radi. Iam još nekih likova koji prpmovišu alterantivne metode učenja telegrafije koji su totalno pogrešni.

   Ako zaista hoćeš da naučiš telfgrafiju uči po metodu koji sam opisao gore u tekstu. ovo što ovaj link opisuej je pogrešannačin. Tako naučena telegrafija može da ti funkcioniše samo na veoma malim brzinama (toliko malim da su neupotrebljive za starnu komunikaciju) i što je još gore itekako će da ti oteža da naknadno naučiš telegrafiju kako treba.

   Dakle, nikako pamćenje asocijacija, nikakvo pamćenje i brojanje „tačaka“ i „crta“. Slušaš i pamtiš melodiju svakog znaka. Nije bitno koliko ima „tačaka“ i „crta“ nego je važna melodija.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Popunite izraz tako da bude tačan: *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.